Research Group Work, Organisational and Personnel Psychology - Onderzoeksgroep Arbeids- , Organisatie- en Personeelspsychologie

Over ons

De missie van de onderzoeksgroep Arbeids-, Organisatie- en Personeelspsychologie is drievoudig:

1. Onderzoek

Het centrum legt zich toe op de studie van de psychologische aspecten van organisatieverandering. Het proces van organisatieverandering wordt benaderd op het taakniveau (jobonzekerheid, inzetbaarheid), interpersoonlijke niveau (leiderschap, conflictmanagement, onderhandeling) en het organisatieniveau (verandermanagement). De groep onderhoudt nauwe samenwerkingsverbanden met zowel Belgische als internationale research-organisaties.

2. Onderwijs

De onderzoeksgroep verzorgt onderwijs voor de afstudeerrichting Arbeids- en Organisatiepsychologie op bachelor en masterniveau binnen het departement Psychologie. De groep is ook betrokken bij opleidingen buiten de faculteit. Binnen de drie klassieke domeinen vermeld in de ENOP richtlijnen, Arbeidspsychologie, Organisatiepsychologie en Personeelspsychologie, willen we studenten zowel fundamentele kennis aanreiken als de mogelijkheid geven professionele competenties te verwerven. Onze aanpak is daarom een combinatie van ervaringsgericht leren met theoretische en methodologische vorming en vaardigheidstraining. De band met het praktijkveld wordt hierbij steeds benadrukt.

3. Maatschappelijk dienstbetoon

De groep stelt haar deskundigheid ter beschikking van overheid, organisaties en bedrijven door het verzorgen van vorming, training en opleiding binnen en buiten de universiteit. Tevens voert zij toegepast onderzoek uit en adviesopdrachten.

 

About us

The aim of the research group Work, Organisational and Personnel Psychology is threefold.

1. Research

The group is dedicated to research on the psychology of organisational change as a core issue. More specifically, the group focuses on understanding organisational change and its attitudinal, behavioural and well-being consequences from within task related aspects (e.g. job insecurity), career-related aspects (e.g. employability), interpersonal aspects (leader- and followership, conflict management and negotiation) or organisational aspects (change management). The group is embedded in strong international research networks and in the Belgium society.

2. Teaching

The research group is responsible for the courses in Work and Organisational Psychology in the bachelor and master Psychology, and contributes to programmes of other faculties as well. The eduction covers the three classical themes, according to the ENOP guidelines: Work, Organisational and Personnel Psychology. The group aims to teach students the fundaments in these three areas, and to provide the knowledge and skills to work as professionals. More specifically, experiential learning is combined with theoretical and methodological teaching and training and relations with the professional field are emphasized.

3. Providing services to the community

The group is involved in  professional service, in terms of training and education, both within and outside Leuven University. Also, the group engages in applied psychological studies and advice to organisations.